Monday, July 09, 2007

കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള എന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തയാണിത്.

"നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലില് കഴിയുന്നത്ര കൂടുതല് വിവരങ്ങള് എന്തുകൊണ്ട് നല്കുന്നില്ല?"

കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള എന്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തയാണിത്.

ഒരാളുടെ പോസ്റ്റുകള് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാനയാളുടെ പ്രൊഫൈല് നോക്കാറുണ്ട്. ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ അയാളോടടുക്കേണ്ടത്. പ്രൊഫൈലല്ലേ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വഴി.

നമ്മുടെ സീനിയേര്സില് പലരും അവരുടെ പൂര്ണ്ണ വിവരം നല്കിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ചിലര് അവരുടെയും കുടുമ്പാംഗങ്ങളുടേയും ഫോട്ടോ വരെ തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാല് നമ്മുടെ പുതിയ കൂട്ടുകാരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അനോണിയായിക്കഴിയാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു തൂലികാനാമമെങ്കിലും തരുന്നു. അതിനപ്പുറം അവരെപ്പറ്റി നമുക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ല. ഇതു മതിയോ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക്?

എന്റെ ചോദ്യം 'ബുലോഗ ക്ലബ്ബി' ലുള്ള മുതിര്ന്നവരേക്കാള് അതിലംഗമല്ലാത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം പുതുമുഖങ്ങളോടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെയീ പോസ്റ്റ്, 'ക്ലബ്ബിന്റെ' സ്ഥലത്തല്ല എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ബ്ലോഗര് അവരെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് നല്കുവാനുള്ള പ്രയാസ്സം എന്തെല്ലാമെന്നറിയുവാന് അതിയായ തല്പര്യമുണ്ടെനിക്ക്. നാം ബൂലോഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ആത്മാര്ത്ഥതയോടെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗം കൂടിയല്ലേയീ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരണം?.

അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിയുമ്പോള് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിനോടും നാം ചെയ്യുന്ന കമന്റുകളോടും കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്വം പുലര്ത്താന് പ്രേരകമാവില്ലേ? അതല്ലേ വേണ്ടത്?

'
മറുമൊഴി' സംഘം അവരുടെ പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോള്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ഇതിനുവേണ്ടിയൊരഭ്യര്ത്ഥനയെങ്കിലും (അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്) നടത്തുമെന്ന് ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല.

ദയവായി പ്രതികരിക്കൂ.

 

######################################### THIS EMAIL MESSAGE IS FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT(S) AND MAY CONTAIN CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED INFORMATION. ANY UNAUTHORIZED REVIEW, USE, DISCLOSURE OR DISTRIBUTION IS PROHIBITED.BEFORE OPENING ANY ATTACHMENTS PLEASE CHECK FOR VIRUSES AND DEFECTS.IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY REPLY E-MAIL AND DELETE THE ORIGINAL MESSAGE. #########################################

15 comments:

RR said...

ഇതും  അടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ആളുണ്ടോ? :)

Anonymous said...

PROFILE KURICHCHU NINGAL PARANJACATHU SARIYAANU.

HENRY

சித்தார்த் said...

வணக்கம் ரவி.

விவரங்கள் கொடுக்கறது அவங்க அவங்க விருப்பம் இல்லையா? அவங்கள வெளிக்காட்டிக்க அவங்களுக்கு விரும்பம் இல்லைன்னா நாம எப்படி வர்புறுத்த முடியும்?

லக்கிலுக் said...

മറുമൊഴി' സംഘം അവരുടെ പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്‌, ഇതിനുവേണ്ടിയൊരഭ്യര്‍ത്ഥനയെങ്കിലും (അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍) നടത്തുമെന്ന്‌ ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല.

Anonymous said...

For the benefit of the people who can not read Malayalam,I am giving the transliterated version of Mr.Ravi

குறச் திவஸமாயிட்டுள்ள என்றெ மனஸ்ஸிலெ சிந்தயாணித்.


Pathivu Toolbar 2005thamizmanam.com"நம்முடெ ப்ரொபைலில் கழியுந்நத்ர கூடுதல் விவரங்ஙள் எந்துகொண்ட் நல்குந்நில்ல?"

குறச் திவஸமாயிட்டுள்ள என்றெ மனஸ்ஸிலெ சிந்தயாணித்.

ஒராளுடெ போஸ்ற்றுகள் வாயிக்குந்நதின் மும்ப் ஒரு ப்ராவஷ்யமெங்கிலும் ஞானயாளுடெ ப்ரொபைல் நோக்காறுண்ட். ஒராளெ பரிசயப்பெட்டதின் ஷேஷமல்லே அயாளோடடுக்கேண்டத். ப்ரொபைலல்லே அதிலேக்குள்ள ஒரு வழி.

நம்முடெ ஸீனியேர்ஸில் பலரும் அவருடெ பூர்ண்ண விவரம் நல்கியிட்டுள்ளதாயி காணுந்நு. சிலர் அவருடெயும் குடும்பாங்கங்ஙளுடேயும் போட்டோ வரெ தந்நிரிக்குந்நு. எந்நால் நம்முடெ புதிய கூட்டுகாரில் பஹுபூரிபக்ஷவும் அனோணியாயிக்கழியான் ஆக்ரஹிக்குந்நவராண். நிவ்ருத்தியில்லாத்ததுகொண்ட் ஒரு தூலிகானாமமெங்கிலும் தருந்நு. அதினப்புறம் அவரெப்பற்றி நமுக் யாதொந்நும் அறியில்ல. இது மதியோ ஒரு கூட்டாய்மக்?

என்றெ ஈ சோத்யம் 'புலோக க்லப்பி' லுள்ள முதிர்ந்நவரேக்காள் அதிலங்கமல்லாத்த பஹுபூரிபக்ஷம் புதுமுகங்ஙளோடாண். அதுகொண்ட் என்றெயீ போஸ்ற், 'க்லப்பின்றெ' ஸ்தலத்தல்ல என்றெ ஸ்வந்தம் ஸ்தலத் தந்நெ போஸ்ற் செய்யுந்நு.

ஒரு ப்லோகர் அவரெப்பற்றியுள்ள கூடுதல் விவரங்ஙள் நல்குவானுள்ள ப்ரயாஸ்ஸம் எந்தெல்லாமெந்நறியுவான் அதியாய தல்பர்யமுண்டெனிக். நாம் பூலோகத்தேக் வருந்நத் ஆத்மார்த்ததயோடெயாணென் போத்யப்பெடுத்தானுள்ள ஒரு மார்க்கம் கூடியல்லேயீ ப்ரொபைலிலெ விவரணம்?.

அங்ஙனெ செய்துகழியும்போள் நம்முடெ போஸ்ற்றினோடும் நாம் செய்யுந்ந கமன்றுகளோடும் கூடுதல் உத்தரவாதித்வம் புலர்த்தான் ப்ரேரகமாவில்லே? அதல்லே வேண்டத்?

'மறுமொழி' ஸங்கம் அவருடெ புதிய ஸம்ரம்பம் துடங்ஙியப்போள், ஏற்றவும் குறஞ்ஞத், இதினுவேண்டியொரப்யர்த்தனயெங்கிலும் (அனுபவங்ஙளுடெ வெளிச்சத்தில்) நடத்துமென் ஞான் ப்ரதீக்ஷிச்சு. பக்ஷே அதுண்டாயில்ல.

தயவாயி ப்ரதிகரிக்கூ.

Mr.Ravi please do not mistake. I have got highest regards for you. I thought that people who visit your blog should understand you. Hence I have transliterated your article by using Iniyan's Convertor.
V.N.Sabapthy

வவ்வால் said...

ரவி ,

நல்லாத்தானேங்க இருந்திங்க ஏன் ... ஏன் இப்படி... இப்படியே பதிவு போடுங்க எல்லாம் அந்த பிலாக் பெருமாள் பார்த்துண்டே தான் இருக்கான் ஒரு நாள் ஒட்டு மொத்தமா எல்லாம் அழிஞ்சுடும்! :-))))

Anonymous said...

ஏ சேட்டா நாங்க பாண்டிமாரக்கும், மலையாளம் அறியல்லா. பதிவை தமிழ்ல போடு

உங்கள் நண்பன்(சரா) said...

யோவ் ரவி! உண்மையச் சொல்லு நாய் கால்ல மட்டும் தான் கடிச்சதா?

G.Ragavan said...

எனக்கு இந்தி தெரியாதுன்னு ஒங்களுக்குத் தெரியுமே..அப்புறமும் இந்தியில பதிவு போட்டா எப்படி?

பங்காளி... said...

என்ன கொடுமையிது...?

யார் மேல கோவம்?

பொன்ஸ்~~Poorna said...

என்னங்க, பூர்ண்ண பூர்ண்ணன்னு, என் பேரெல்லாம் வந்திருக்கு! என்ன மேட்டர்னு நமக்கும் மனசிலாவுற மொழியில் சொல்லுங்க...

SurveySan said...

yemiraa idhee?

துளசி கோபால் said...

ஓ......... இது எந்தா ரவி? எந்து பற்றி?

ப்ரொஃபைலில் நம்மளு தருந்ந விவரங்கள் கொண்டு மற்ற ஈவேண்ட்டாத்தா,
கொள்ளில்லாத ஜனங்கள் நம்மளையும் நம்மட ப்ரியப்பட்டோரையும் ச்சீத்த
விளிச்சுப் பறயுந்நதும், எழுதுன்னதும் கண்டிட்டில்லே ?

ஸீனியர்ஸ், ஒரு விவரக்கேடு கொண்டா எல்லாம் பறஞ்ஞுபோயது. நங்கள்
விஜாரிச்சு வெளுத்துக் காணுண்ணது எல்லாம் பாலாயிருக்குமெந்நு. பக்ஷே........


இனி இது பற்றில்லா மோனே(-:

அனோனியனைக் கண்டு பேடியாகுந்நு.

அது போட்டே......... 'இனியன்' கொண்டா இதொக்க செய்து?

Anonymous said...

என்ன ரவி ஜிலேபி சுத்தி பழகனுங்கருதுக்காக இப்படியா?

கன்னட வெறி சங்கா said...

பெங்களூருவில் இருக்கும் ரவி கன்னடத்தில் பதிவை போடாமல் இருப்பதை வண்மையாக கண்டிக்கிறோம்.்